Dolomitok klettersteig 2001. augusztus 12-17.

 Dolomitok - Lavaredo-csoport klettersteig 2001. augusztus 12-13.
 Dolomitok - Cristallo-csoport klettersteig 2001. augusztus 14-15.
 Dolomitok - Tofana-csoport klettersteig 2001. augusztus 16-17.