Vízi túra 1-4 / 31  

 Bodrog túra vízi túra 2018. április 28 - május 1.
 Bodrogközben vízi túra 2018. április 30.
 Bodrog Tokaj vízi túra 2018. április 29.
 Bodrog felső szakasza vízi túra 2018. április 28.